DNU projekterer arbejdsmiljørigtigt med det formål at skabe fysiske rammer, som fremmer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for de kommende ansatte på DNU.

Som bygherre tilgodeser DNU en arbejdsmiljørigtig projektering, med det formål at skabe nogle fysiske rammer, der fremmer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. De til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler og krav heri opfattes som minimumskrav.

Arbejdsmiljøpolitikken er en del af beslutningsgrundlaget for DNU, og skal efterleves af alle aktører i alle dele af planlægning og projektering.

Overordnede målsætninger

DNU skaber et hospital, hvor medarbejderes sikkerhed og sundhed prioriteres højt, og hvor de fysiske rammer understøtter nærvær, trivsel og udvikling.

DNU inddrager hospitalernes ansatte i kortlægningen og forebyggelsen af de væsentlige nuværende og fremtidige arbejdsmiljøbelastninger.

Primære indsatser

DNU sikrer, at arbejdsmiljøhensyn inddrages i relevante beslutninger i planlægnings- og projekteringsfasen. Konsekvensen for arbejdsmiljøet skal således udredes løbende i projektet.

De relevante brugere bliver inddraget via DNU Design Lab.

Formålet er, at bruge deltagernes erfaringer og viden, at få input om krav og ønsker samt formodede arbejdsmiljøudfordringer de næste 10-15 år.

De væsentligste arbejdsmiljørisici for hver enkelt rumtype og funktion vil blive identificeret. Til støtte for de projekterende arkitekter og ingeniører vil de enkelte rumtyper blive lagt ind i et opslagsværk, der - foruden beskrivelse af arbejdsmiljørisici - vil indeholde de til enhver gældende arbejdsmiljøregler og branchevejledninger samt brugerinput, og vil således løbende blive opdateret.

Organisering af indsatsen

Arbejdsmiljøindsatsen udføres dels centralt og dels i delprojekter, som DNU-byggeriet er opdelt i.

Såvel bygherren som dennes rådgiver har udpeget en arbejdsmiljøansvarlig, som skal koordinere og fremme arbejdsmiljøarbejdet i planlægnings- og projekteringsfasen, sikre en tværgående forankring af arbejdsmiljøpolitikken, samt sikre at den nyeste viden inden for arbejdsmiljøområdet anvendes.

Diagram over arbejdsmiljørigtig projektering