Bedømmelseskommitéens konklusion

 

 
Det er Bedømmelseskomitéens enstemmige vurdering, at forslaget fra C. F. Møller m.fl. samlet set er udbuddets bedste forslag.

Forslaget fremhæves for den bymæssige struktur, som Bedømmelseskomitéen vurderer, på overbevisende vis, nedskalerer det enorme bygningskompleks i mindre bymæssige enheder med spændende rumlige kvaliteter. Forholdet mellem bebyggelse og landskab forekommer enkel og stærk og sammenbygningen med det eksisterende hospital skaber en ny helhed med store funktionelle og logistiske kvaliteter.

 
Forslaget viser vilje til bymæssighed og afslører en fin fornemmelse for hospitalsbyens puls på mange niveauer. Det bymæssige skelet og symfonien af de indre rumlige oplevelser – i form af gallerier, arkader, torve, gader og gyder – samt de fint udformede sengeafdelinger, har overbevist Bedømmelseskomitéen. Den nye samlede komposition er et klart skift mod et hierarkisk system med tydelige centrale og decentrale elementer, som på mange måder opfattes som et robust og stærkt helhedsgreb. Balancen mellem den centrale hovedadgang og de decentrale indgange virker oplevelsesmæssigt og funktionelt overbevisende.

Hospitalsbyen består af tre hovedkomponenter: Behandlingsbasen, sengebygningerne og Forum med højhuskomponenter. Hovedkomponenterne opdeler byen i kvarterer for de forskellige, faglige fællesskaber, der sammenbindes via gader, arkader og glasoverdækkede gallerier. Med arkaderne formår forslaget endvidere at skabe det væsentlige bindeled til ankomstområderne på det eksisterende hospital.

Forslaget fremhæves for en god funktionel sammenhæng internt i de faglige blokke og blokkene imellem. Behandlingsbasen skal fremhæves for den gode funktionelle sammenhæng mellem stueetagens ambulante funktioner og 1. sal, hvor bl.a. intensiv, operation og billeddiagnostik er placeret.

De fire-etagers sengebygninger, der er placeret oven på behandlingsbasen, giver mulighed for udsyn fra sengestuerne, både til det ydre smukke landskab omkring hospitalsbyen, og til byens pulserende ankomstområder. Sengebygningernes indre organisering i overskuelige sengegrupper bestående af énsengsstuer med eget bad organiseret omkring ”Lilletorv” med decentrale personalefunktioner og ”Storetorv” med fælles afsnitsfunktioner er overbevisende skildret.

Det Nye Universitetshospitals centrale og sammenkittende funktioner er på overbevisende vis placeret i Forums højhuse, der er hospitalets hovedankomstområde. Forum indeholder bl.a. hotelfunktion, administration, praksishus, de vigtige centrale forskningsrelaterede funktioner herunder konferencerum, undervisningsmuligheder og bibliotek. Hertil kommer butikstorv, café og restaurant.

Forslaget viser en tydelig strategi for opdeling af forsknings- og undervisningsfaciliteter på afdelingsniveau, blokniveau og hospitalsniveau. På det terapeutiske område opnår forslaget en nærhed mellem Akutblokken og det fælles træningshus.

Den valgte bebyggelsesstruktur udviser stor grad af robusthed overfor bearbejdninger i det kommende projekteringsforløb. Forslaget rummer gode muligheder for udvidelse og angiver en bred vifte af fremtidige udbygningsmuligheder, uden at forslagets grundlæggende kvaliteter svækkes. I de enkelte bygninger er der indarbejdet en meget stor grad af fleksibilitet i forhold til indretninger, ændringsmuligheder og fremføring af tekniske forsyninger.

Endvidere er de byggetekniske samt de forsynings- og installationsmæssige fagområder overbevisende gennemarbejdet og veldokumenteret med mange gode løsninger, der er godt integreret i det samlede forslag.

Det Nye Universitetshospital har en omfattende størrelse og kompleksitet. Rådgiveren skal være gennemgående i et meget langt projektforløb. Derfor har et andet væsentligt kriterium i vurderingen af udbudets bedste forslag været kompetencer og kapacitet i forhold til organisering og samarbejde i projektet. Dertil kommer kompetencer inden for projekt-, proces- og risikostyring.

C. F. Møller m.fl. dokumenterer en stor mangfoldighed af relevante kompetencer og erfaringer inden for store sygehusprojekter, herunder brugerinddragelse. Referencerne vidner om en mangfoldighed af relevante kompetencer og erfaringer inden for sygehusområdet hos de involverede firmaer og tilsvarende med erfaring med faktisk gennemførte større sygehusprojekter.

Sammensætningen af projektledelsen viser, at gruppen magter at etablere en faglig, kompetent og effektiv byggeorganisation kombineret med en stærk sygehusfaglig ekspertise i projektledelsen.

Vurderingen af de tilbudte priser på rådgiverhonoraret viser, at de 3 laveste priser ligger tæt. Tilbuddet fra C. F. Møller m.fl. har her den næstbilligste pris på rådgiverhonoraret.