Når DNU planlægger standardrum i projektet giver det store fordele både for byggeriet og for den efterfølgende brug af Det Nye Universitetshospital i Århus.

Standardrum øger sikkerheden for patienter og personale, gør Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) fleksibelt og netop i kraft af fleksibiliteten bliver byggeriet af DNU omkostningseffektivt.

Ved at planlægge standardrum i DNU, opnår byggeriet en ensartethed i de typer af rum, som vil forekomme på tværs af de Faglige Fællesskaber i hospitalsbyen. Når interiør og arbejdsredskaber befinder sig samme sted fra rum til rum, mindskes risikoen for, at personalet begår fejl.

Samtidig skabes en fleksibilitet i byggeriet, der også gavner hospitalets fremtidige økonomi, da mængden af udvidelser eller indskrænkninger af kapaciteten formindskes i takt med, at der nemt kan flyttes rundt på rummenes funktioner.


Illustration af den fremtidige fleksible sengestue på DNU
Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S


Genkendeligheden minimerer fejl
Tina Sønnichsen, der er delprojektleder for standardrumsarbejdet, nævner som det første byggeriets genkendelighed for medarbejderne, når hun skal beskrive fordelene ved standardrum:

- Genkendeligheden gør, at det øger patientsikkerheden og personalets mulighed for at agere hurtigt i nogle situationer, da rummene er indrettet på samme måde. Det gør, at personalet kan bevæge sig mellem forskellige afdelinger og kan forholde sig til det primære, som er patienterne, uden at skulle fokusere på, hvordan de bruger rummet og finder deres ting, siger Tina Sønnichsen.

Fleksibilitet gavner den fremtidige økonomi
Hospitalets fremtidige økonomi og drift er også en vigtig faktor i byggeriet, forklarer Tina Sønnichsen:

- Når byggeriet er taget i brug og en afdeling eksempelvis skal udvides, så skal det være muligt at udvide aktiviteterne ind i et andet område, fordi principperne i, hvordan man har planlagt afdelingerne, ligner hinanden.


Illustration af fremtidens teamrum for
medarbejderne på DNU.
Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S


50 procent af visse rum på Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) skal betegnes som standardrum. Det er et af de mål, som Projektafdelingen for DNU har sat sig for fremtidens universitetshospital.

Om DNU når i mål med 50 procent standardrum, kan først efterprøves, når standardrummenes fleksibilitet har stået sin prøve i det Faglige Fællesskab Akut.. Det er nemlig her standardrummene for første gang tages frem og afprøves i den kommende fase af byggeriets planlægning.


FAKTA:

Hvad er standardrum?

Der er tale om standardrum når...

  • Der er mindst 10 af samme rum
  • Rummet forekommer i mere end ét Fagligt Fællesskab
  • Rummet har samme funktion, størrelse og layout samt faste installationer

Standardrum…

  • Skaber ensartethed, så mængden af menneskelige fejl nedbringes – til gavn både for personale og patient
  • Styrker et godt arbejdsmiljø
  • Gør DNU fleksibelt, så der nemt kan flyttes rundt på specialerne, og nedbringer dermed omfanget af ombygninger i fremtiden
  • Er omkostningseffektivt

Målet er, at mindst 50 procent af det nybyggede areal indenfor områderne operation, intensiv, standard sengeafsnit og ambulatorier skal være standardrum.Redigeret 090610/los