Hvordan sikrer vi forsyningen til Det Nye Universitetshospital i Århus uden en forsyningsby?


Den 6. oktober 2010 inviterer Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) sammen med Midtlab, Region Midtjylland, en række virksomheder, ekspertiser og ledere af hospitalernes berørte afdelinger til en inspirationsdag om "Alternativer til Forsyningsbyen i DNU". Det sker som et lukket arrangement.

Målet med dagen er at bidrage til at undersøge alternative koncepter for løsning af forsyningsopgaverne frem til det primære hospitalsområde med fokus på funktionerne køkken, vaskeri, apotek, sterilcentral, affaldshåndtering og centraldepot.

- Vi står med et komplekst problem vedrørende forsyningen til DNU, som vi skal finde en løsning på. Inspirationsdagen skal skabe innovative ideer og være med til at udfordre de eksisterende tanker på området, siger projektleder for alternativ vareforsyningsstruktur, Villads Villadsen.

På dagen vil Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen sammen med projektleder og specialkonsulent Villads Villadsen sætte rammen om de logistiske og forsyningsmæssige udfordringer, som DNU-projektet står overfor. Desuden vil 5 oplægsholdere med ekspertise på området præsentere skarpe vinkler på forsyning og logistik for på den måde at lægge op til idéproduktion.

Ingen Forsyningsby
I forbindelse med Statens tilsagn til byggeriet af et Nyt Universitetshospital i Århus indenfor en fast ramme af 6,4 mia. kroner har Projektafdelingen sammen med den gennemgående rådgiver for DNU siden sommeren 2010 arbejdet med en række tilpasninger af DNU-projeket. Det har betydet, at byggeriet af en Forsyningsby indenfor hospitalsbyens rammer nu er taget ud af projektet. Projektafdelingen for DNU er således nødt til at tænke i alternative løsninger for, hvordan den fremtidige forsyning sikres.

Selvom byggeriet af en Forsyningsby indenfor hospitalsbyens rammer nu er taget ud af projektet, er strukturen for den interne forsyning af varer fastholdt som et princip om ”Varer til tiden - klar til brug”.

Varer til tiden-princippets hovedidé er, at medikamenter, instrumenter, linned og kost bringes ud til afdelingerne relativt kort tid før de skal anvendes, klar til brug, hvilket reducerer behovet for opbevaringsplads lokalt på afdelingsniveau. Konceptet understøtter målsætningen om at minimere det kliniske personales logistikopgaver, øger servicegraden og reducerer fejl i leverancer.

Den store udfordring
Logistik i et hospital omhandler al den nødvendige transport af ting og mennesker, som muliggør hospitalets funktion - det vil sige det, der også kaldes den kliniske kerneydelse – kort og godt selve patientbehandlingen.

Den logistiske situation i DNU-projektet, hvor de horisontale afstande vil give store udfordringer, er ikke set før i dansk hospitalsbyggeri. DNU har en vision om, at logistikken skal ske hurtigt og effektivt til gavn og sikkerhed for patienten. Af de grunde er valget af logistiksystem netop faldet på princippet om vare til tiden, klar til brug.
Men hvordan kan DNU-hospitalsbyen løse den samme opgave om intern forsyning og fastholde princippet om varer til tiden, når der ikke bygges en Forsyningsby...?

- Vi har en udfordring i og med at vi ikke har nogen forsyning til hospitalet. Vi er faktisk i nød her, siger projektleder for alternativ vareforsyningsstruktur, Villads Villadsen, om situationen efteråret 2010.

Derfor arbejdes der med en række business cases, der hver illustrerer forskellige muligheder for at forsyne DNU.
Sammen med inspirationsdagen skal de give overblik over mulige løsningsmodeller.
Arbejdet med businesscases forventes afsluttet i december 2010.

101006/ms