Fordi Det Nye Universitetshospital i Århus er så enormt stort og komplekst et byggeri, er projektet undtaget det byggeregulativ, der gælder for almindelige projekter i Region Midtjylland. Et så kæmpemæssigt stort byggeprojekt som DNU har brug for en helt speciel og mere specifik ”Styringsmanual” for arbejdet.


Styring af tid, økonomi og kvalitet


Fordi Det Nye Universitetshospital i Århus er så enormt stort og komplekst et byggeri, er projektet undtaget det byggeregulativ, der gælder for almindelige projekter i Region Midtjylland. Et så kæmpemæssigt stort byggeprojekt som DNU har brug for en helt speciel og mere specifik ”Styringsmanual” for arbejdet.

Styringsmanualen indeholder blandt andet hvordan byggeorganisationen skal agere med hensyn til: 

 • Organisation og ansvar,
 • Styring af økonomi og tid,
 • Risikostyring,
 • Udbud og kontrakter,
 • Kommunikationsstrategi,
 • Dokumentation og offentliggørelse


I DNU’s styringsmanual er de anbefalinger og principper som KPMG anbefaler (i Rapport om ”Økonomisk styring af større anlægsprojekter/sygehusbyggerier” ) vedrørende politisk involvering i projektets kritiske faser, systematisk risikostyring og løbende risikorapportering indarbejdet.

Ideen med at bruge tid og penge på at udarbejde en Styringsmanual sker som et led i risikostyringen af det komplekse hospitalsprojekt og fungere således som Regionens retningslinjer og forventninger til Projektafdelingen, der skal varetage Regionens bygherreansvar overfor den gennemgående Rådgiver.

Målsætningen med en styringsmanual for projektet DNU er, at det omfattende og komplekse byggeri udføres indenfor de fastsatte tidsrammer, økonomiske rammer og kvalitetsmålene i arbejdsvisionen for hospitalet. Det forventes også at den brede offentlighed har stor fokus på, hvorledes økonomistyringen tilrettelægges, og midlerne til byggeriet forvaltes.

Blandt andet beskriver Styringsmanualen, hvordan de bevillinger, der er grundlaget for enhver opgave, der udføres i DNU-projektet, skal søges ved Regionsrådet. Bevillingsmæssigt sondres der mellem 3 typer af delprojekter: Planlæggende delprojekter, byggeprojekter uden underprojekter og byggeprojekter med underprojekter.

Ved hver godkendelse af en bevilling skal Regionsrådet tage stilling til nedenstående materiale, før en bevilling kan godkendes og udmøntes:

 • Delprojektets indhold og kvalitet
 • Det samlede anlægsbudget til delprojektet
 • Rådighedsbeløb til delprojekt (udgifter pr. år)
 • Prisindeks for anlægsbudget og rådighedsbeløb
 • Milepæle og tidsplan
 • Rådgiverydelser og udbudsform
 • Hvilken administrativ enhed som er ansvarlig for bevillingen
 • Finansiering af udgifterne


Når bevillingen er godkendt, skal der så udarbejdes et for- og hovedprojekt, og der afholdes licitation. Så foretages en fornyet evaluering af delprojekt og budget, og hvis udgifterne overstiger de bevilgede udgifter, skal der ske en tilpasning af delprojektet til den godkendte bevilling. Men først når udbuddet er afholdt kendes de styrende og eksakte budgetposter i delprojektet.

Da underprojekterne er dele af et stort samlet hospitalsbyggeri, kan der være behov for at justere nogle grænsefladerne mellem underprojekterne. Men for at byggeriet ikke bliver udsat for fordyrende forsinkelser i denne proces, er projektdirektøren bemyndiget til at flytte om på af budgetposter mellem bevilgede underprojekter, idet omflytningen efterfølgende skal godkendes af Regionsrådet sammen med aflæggelsen af projektets kvartalsrapport. Alle omflytningerne er forudsættes at være udgiftsneutrale inden for delprojektet.

Regionsrådet i region Midtjylland godkendte på sit møde den 29. september 2010 Styringsmanualen for DNU-projektet.
Red. 101012/los