Planlægning af DNUs Faglige Fællesskaber Abdominal og Inflammation i Regionsrådet.
Regionsrådet i Region Midtjylland skal på næste møde træffe beslutning om enten at udskyde Dispositions- og projektforslags faserne for næste byggeetape af Fagligt Fællesskaberne Abdominal og Inflammation eller fortsætte som hidtil planlagt.

DNU-projektet etableres som 7 Faglige Fællesskaber. Der er tale om en kompliceret planlægning af byggetakten i det i alt 345.000 m2 store universitetshospital, idet de fusionerende afdelinger fra de to eksisterende universitetshospitaler i Århus er indbyrdes afhængige, samtidig med at det er en umulig opgave at bygge hele hospitalet på én gang. Byggeriet er derfor brudt ned i meget store, men overskuelige byggetakter.

Det første byggeri bliver Fagligt Fællesskab-Akut, som lige nu er inde i en detailplanlægning sammen med 17 brugergrupper fra de hospitalsafdelinger, der skal samles i det nye Akut-hospital. Denne planlægning munder ud i et endeligt Projektforslag for denne del af byggeriet, som skal godkendes af Regionsrådet i efteråret 2011. Herefter forventes licitationen af Akut-byggeriet at kunne afholdes juni 2012.

Markedsprisen
Hvis resultatet af licitationen resulterer i priser på byggeopgaverne, der ligger over det forventede budget, som Regionsrådet har godkendt, skal Regionsrådet endnu en gang tage stilling til en række omprioriteringer eller besparelser, som kan holde det samlede DNU-projekt indenfor Statens ramme om finansieringen på 6,4 mia. kroner.

Byggeetaper
Den næste byggeetape af DNU bliver det Faglige Fællesskab Abdominal og Inflammation, der bygges samtidigt. Regionsrådet skal nu tage stilling til, om det forventede planlægningsarbejde skal fortsætte eller det eventuelt skal stoppe op, til der foreligger et licitationsresultat med de realistiske priser for byggeriet af Akut-etapen.

Kvalitets- og driftstab
Arbejdet med et dispositions- og projektforslag for Abdominal- og Inflammations-etaperne ville kunne udskydes i perioden fra januar 2011 til august 2012. Dette arbejde beløber sig til udgift på 55 mio. kroner. Her overfor skal Regionsrådet vurdere det tab, som de udflyttende afdelinger fra Århus Sygehus medfører, hvis disse afdelinger fortsat skal arbejde i utidssvarende bygninger i endnu 19 måneder med en dyrere driftsøkonomi og en ikke-indfriet effektiviseringsgevinst på 8% (sådan som Staten forventer efter udflytningen til DNU). Beløbet er naturligvis vanskeligt at gøre op, men ser man alene på de 8% af ”DRG-værdien” (en værdi der udtrykker aktiviteten på et hospital) for de 3 afdelinger af Århus Sygehus, der berøres, så vil det koste 69 mio. kroner i de 19 måneder.

Hovedtidsplan
Projektafdelingen for DNU anbefaler at planlægningsarbejdet af de Faglige Fællesskaber Abdominal og Inflammation på nuværende tidspunkt fortsætter efter projektets hovedtidsplan og den komplekse gennemførelsesstrategi, der knytter sig til Helhedsplan 2010.

Helhedsplan 2010 for Det Nye Universitetshospital i Århus blev godkendt af Regionsrådet den 16. juni 2010. Den samlede risikorapportering for 3. kvartal 2010 fremlægges for Regionsrådet på dets ordinære møde i december måned.

Regionsrådets Forretningsudvalg behandler den 9. november, at dispositions- og projektforslag for Fagligt Fællesskab Abdominal og Inflammation sættes i gang.

/los