Regionsrådet behandler DNU under tre punkter onsdag den 22. juni 2011

Regionsrådet behandler DNU under tre punkter onsdag den 22. juni 2011:


Fremrykket planlægning af udflytning af psykiatrien i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Skejby

Forretningsudvalget indstiller…

  • at funktionsprogram for Psykiatrisk Center beliggende i DNU i Skejby principgodkendes, og
  • at endelig beslutning om finanisieringsmodel og tidsperspektivet for byggeriet afventer en afklaring af forudsætningerne i økonomiaftalen for 2012 og en godkendelse af finansieringsmodel i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der søges en afklaring heraf i løbet af efteråret 2011.


Fremlæggelse af risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 1. kvartal 2011

Forretningsudvalget indstiller...

  • at risikorapporteringen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus for 1. kvartal 2011 tages til efterretning.


Godkendelse af 5-punktsplan og prioriteringskatalog i DNU-projektet

Forretningsudvalget indstiller...

  • at det reviderede anlægsoverslag godkendes, herunder de forskellige besparelser som følge af 5-punktsplanen og opbygning af reserver,
  • at prioriterings- og besparelseskataloget i tabel 1 godkendes,
  • at de tekniske hovedforsyninger finansieres via regionens almindelige anlægsmidler, såfremt det ikke kan etableres som et OPP-projekt, og
  • at den realiserede økonomiske reserve på 119 mio. kr. opdeles således, at 80 mio. kr. placeres i en risikopulje, som kun kan benyttes med regionsrådets godkendelse, mens de resterende 39 mio. kr. placeres i en justeringsreserve, som projektafdelingen kan bruge til mindre tilpasninger i projektet.


Regionsrådet holder møde onsdag den 22. juni, kl. 13:00
Regionsrådssalen,
Regionshuset Viborg,
Skottenborg 26,
8800 Viborg

Punkterne er henholdsvis nr. 5, nr. 11 og nr. 12 på dagsordenen.

/mop