Mandag mødtes projektledelsen for DNU og hospitalsledelsen på AUH med Aarhus Kommune for at finde løsninger på den pressede trafiksituation i Skejby.

 

Store trafikale omlægningerByggeriet af DNU samtidig med at Aarhus Kommune anlægger en ny letbane skaber i øjeblikket vanskeligheder for trafikkens fremkommelighed i området.
Mandag den 7. oktober mødtes projektledelsen for DNU og hospitalsledelsen på AUH med Aarhus Kommune. Formålet med mødet var at finde løsninger på den pressede trafiksituation i Skejby


I forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus skal der ske store ændringer af de trafikale forhold. Tilkørselsvejene til fremtidens hospital udvides til at omfatte både en indre ringvej omkring selve hospitalskomplekset og en ydre kommunal ringvej i fire spor.

Desuden skal der etableres et net af cykelstier igennem hele området og i sammenhæng med de øvrige arbejdspladser i Aarhus Nord samt en ny letbanestrækning mellem Odder og Grenå med stop ved Universitetshospitalet.

Trafik-køer
Alt dette anlægsarbejde udføres i etaper, som gør det besværligt for både biler og cykler at komme til og fra området, mens det udføres.

I øjeblikket er det især vanskeligt for trafik til og fra det eksisterende Universitetshospital i Skejby.

Der er dog lys forude, idet de første forbedringer er på plads lige efter efterårsferien i år. Til den tid, vil der være anlagt en del af det permanente nye vejnet, der skal løbe rundt om hospitalskomplekset. Konkret betyder dét, at adgangen til Universitetshospitalet i Skejby lettes.

Ny ringvej
Desuden åbner Aarhus Kommune to spor af den nye ydre ringvej før planlagt; allerede den 1. november i år. Her aflastes den del af Herredsvej, der lige nu løber gennem byggepladsarealet og danner store bilkøer i de spidsbelastede timer af døgnet.

Trafikken føres fra Herredsvej over på den nye ringvej i en forlængelse af Paludan-Müllers Vej. I første omgang med et enkelt åbent spor i hver retning mellem krydset Herredsvej & Paludan-Müllers Vej og frem til det allerede forberedte firesporede vejanlæg i Skejby. 

Flere lysreguleringer
Desuden blev det mandag besluttet at justere signaltiderne i flere af områdets lyskryds og sætte en midlertidig lysregulering op ved T-krydset Herredsvej og Skejbybakkevej senest mandag den 21. oktober.

Oluf Palmes Alle
Og så har Aarhus Vand bedt deres entreprenører, der arbejder på Olof Palmes Allé, om at intensivere arbejdet med udvidede arbejdstider i håb at kunne blive færdige før årsskiftet og åbne vejen igen. 

Fortsat dialog med kommunen
Repræsentanter fra Aarhus Kommune, AUH og DNU vil mødes løbende for at koordinere indsatserne ved de løbende vejarbejder i området.

Se mere om trafik og "Find frem"