.

Endnu et skridt mod et grønnere og mere bæredygtigt hospital er taget, da der nu er skrevet kontrakt med leverandør Caverion A/S, om at levere og installere solcellepaneler som vil forsyne en del af hospitalets energibehov. Region Midtjylland, som bygherre, tilfører endnu et grønt initiativ som en del af en allerede grønne profil. Bæredygtigheden i DNU-projektet betænkes også ved at udnytte solens energi som en energikilde på fremtidens hospital.


I henhold til bygningsreglementet (BR10) er der udover de normale energikrav til byggeriet også indført to lavenergiklasser; Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020, som man kan vælge at opføre et byggeri efter. DNU bygger efter Lavenergiklasse 2015 på byggefelt N1, N2, S2 og bygger på de resterende byggefelter efter Bygningsklasse 2020. Solcelle-panelerne fordeles på eksisterende bygning K, som er Auditoriebygningen, R1 der huser Sterilcentralen samt B4, som er AUH’s varemodtagelse og affaldscentral. På bygning K placeres de på fladt tag, da tagfladen hælder mod syd og på de andre bygninger placeres de på stativer med 10 graders hældning på grund af det flade tag.

Offentligt byggeri skal gå forrest mod en bæredygtig fremtid.
Region Midtjylland udarbejder i henhold til Planloven, hvert 4. år en redegø¬relse og strategi omkring bæredygtig udvikling af det 21.århundrede, den såkaldte Lokal Agenda 21. Heri indgår også mål og tiltag med hensyn til energi. Overordnet set vil Region Midtjylland fremme bæredygtigt byggeri, hvilket også omfatter DNU-projektet.

Region Midtjyllands arbejder løbende med at reducere miljøbelastningen og koncentrere sig om flere tværgående indsatsområder heriblandt et fokus på energiforbrug og – forsyning. Region Midtjylland tager energi- og miljøforhold med i byggeprojekters indledende faser, så de naturligt indarbejdes og integreres i projekterne. Nybyggeri skal som udgangspunkt leve op til Lavenergiklasse 2015 og totaløkonomisk fordelagtigt, skal nybyggeri yderligere leve op til Bygningsklasse 2020. I Lokal Agenda 21 Strategi og Handlingsplan 2012-2015, er der opstillet mål blandt andet vedrørende nybyggeri, hvor skal man overveje brug af solceller og anden vedvarende energi, og den overvejelse er nu blevet til handling.