Lige nu bliver der bygget på 6 byggefelter i alt i både Nord- og Sydsporet, som er nybyggeriet og status er p.t. at der er aktivitet på 160.000 m2.

Lige nu bliver der bygget på 6 byggefelter i alt i både Nord- og Sydsporet, som er nybyggeriet og status er p.t. at der er aktivitet på 160.000 m2.

N1 er det byggefelt, der er længst fremme med byggeriet. Blandt andet Akut forskning, ambulatorier til Ortopædi og Geriatri samt Billeddiagnostisk afdeling for Akut og Hoved-Neuro, skal residere i N1. Her er malerne i gang og der lægges fliser og gulv på badeværelserne i sengestuerne. Der er et omfattende installationsarbejde i gang blandt andet etablering af ventilationsanlæg, patientkaldeanlæg og belysning. Bygningerne skal også rumme kontorer, vagtværelser samt tekniske arealer.

I byggefeltet N2 som støder op til N1, består arbejdet i øjeblikket af at hejse elementer til råhus (ydermurene) og facader, støbe dæk til i alt 7 planer og mure vægge op samt montere vinduer. Kort sagt at bygge klimaskærmene og få lukket huset. Det andet store arbejde der foregår vedrører de indvendige installationer og teknik. Der laves faldstammer og gulvafløb samt lægges varmeslanger til gulvvarme.De tre stor-entreprenører på byggefelt N3 har nu underskrevet kontrakten, byggefeltet er overdraget til råhus-entreprenøren og de indledende jord-, kloak- og fundament-arbejder er påbegyndt. Byggeriet vil forløbe i cirka 18 måneder.

I byggefelt N4 foregår der ligeledes betonarbejder, hvor elementer og søjler hejses på plads. På nuværende tidspunkt er man nået til plan 2. N4 er akutmodtagelsen og vil være ”hovedindgangen” for modtagelsen af akutte patienter.

På S1 i det sydlige byggespor, er bygningerne, hvor Patologi og Klinisk Biokemisk Afdeling, skal have til huse, blevet ”lukket”. Dvs. at der er kommet vinduer og døre i facaderne og der er lagt tag på. De indvendige arealer begynder også at tage form. Malerarbejdet er i fuldt sving og lofter bliver hængt op. Føringsvejene for installationer er kommet langt og kabling pågår sammen med de øvrige installationer.
Anlægsgartnerarbejderne er begyndt i de respektive gårdrum, som på sigt skal blive grønne oaser.

På det andet sydlige byggefelt S2 arbejdes der bogstaveligt talt i dybden, hvor jord-, kloak- og betonarbejde er kommet godt i gang. S2 skal danne rammerne for en række ambulante funktioner indenfor kræft-og inflammationscdentret og Abdominal Centret, forskning og uddannelse, intensiv, hæmatologisk sengeafsnit samt perioperativ. Perioperativ omfatter forberedelser før en operation samt opvågning efter en operation. Byggeriet af S2 vil vare i cirka 2½ år og er det største byggefelt med i alt 39.000 m2.

Også ombygningen i de eksisterende hospitalsbygninger vidner om en ihærdig aktivitet. Der arbejdes blandt andet lige nu i stue-etagen ved indgang 9, hvor der sker ombygninger Gynækologisk /Obstetrisk afdeling Y som blandt andet skal rumme den akutte fødemodtagelse på DNU.

Det første ombygnings-projekt ”Hjerteafdeling-Daghospital 1,” er færdigt og modtager de første patienter i slutningen af april 2014 og er i fuld drift fra 1. maj 2014.

Logistikken er central

Logistikken på DNU vil have en central rolle for både de nye arbejdsrutiner – og opgaver der møder personalet på DNU. Overbygningen på C-gangen skal forbinde logistiktracéet for distribution af gods fra vareindlevering til logistiktracé strøg på udbygningsområderne i nord og syd. Dette plan er ”forsyningsvejen ” hvor der er transport af blandt andet linned og mad i separate vogne, som er færdig-pakket til afdelingerne og leveres til de respektive afdelingers nicher. Nicher er centrale afhentnings- og leveringsområde på afdelingerne.


(Foto: Poul Nyholm, RG-DNU)

Gangbroen, der forbinder varemodtagelse/affaldscentral med det eksisterende sygehus logistiktracée (ny plan 4), bliver formodentlig hejst op på pyloner i uge 17.

Logistik-traceet er over halvvejs i at være færdigbygget, og tages i brug i starten januar 2015.

I bygningen, som huser varemodtagelse, affaldscentral samt lager, er monteringen af betonelementer på plads umiddelbart efter påske, og den afleveres som færdig ombygget i november 2014.

Byggemodningsarbejderne omkring DNU er ved at være gennemført og de sidste planlagte byggefelter udgraves i indeværende år. Der vil i den kommende tid være fokus på færdiggørelsesarbejderne, hvor infrastrukturen, gartnerarbejder, belægningsarbejder påbegyndes og afsluttes løbende efterhånden som byggearbejderne færdiggøres.