Det Nye Universitetshospital i Århus har taget hul på en ny fase i planlægningsarbejdet, hvor hospitalernes ansatte involveres i byggeprojektets forudgående og meget konkrete udredning.

Nu høres klinikken

Arbejdsgrupper kigger på fremtidens behov for areal, rum, funktioner og design, men også visionære tekniske løsninger, ideer om den helbredende arkitektur og konkrete koncepter. Det hele skal bearbejdes af Rådgiverne.

Nyligt ansatte lægefaglig- og sygeplejefaglige chefer skal sikre, at de vigtige faglige ideer og erfaringer fra det kliniske miljø kommer med helt fra starten af projekteringen af det Nye Universitetshospital i Århus.

Det ypperste
Lægefaglig chef Claus H.P. Thomsen og sygeplejefaglig chef, Bente Dam er i fuld gang med at lede og facilitere den proces af brugerinvolvering, som netop sommeren 2008 er sat i gang blandt ansatte på de somatiske hospitaler i Århus.

- For mig er det vigtigt, at vi får skabt et godt patientforløb i det Nye Universitetshospital i Århus og at dét er omdrejningspunktet for et ellers fleksibelt og fremtidssikret hospital på internationalt niveau. Og så lægger jeg naturligvis også vægt på, at vi får en go’ og spændende arbejdsplads for de ansatte, siger Bente Dam om sin indgang til arbejdsopgaven.

- Regionen kunne aldrig drømme om at bruge så mange penge på en Projektafdeling, hvis ikke det netop er fordi, man også politisk ønsker en faglig kvalificering. Personligt har jeg naturligvis meget stor respekt for fagmiljøet. Men vi skal alligevel her fra Projektafdelingen DNU forsøge at udfordre klinikerne i deres tanker og ideer. Selvfølgelig for at gå efter det ypperste. Og fordi vi nu er i gang med en byggeopgave, der først står færdig om måske 12-15 år. Så vi har en forpligtelse til at fremtidssikre arbejdet, så godt som muligt, siger Claus Thomsen.

For nylig mødte Claus Thomsen og Bente Dam deres kliniske samarbejdspartnere til det officielle startskud på brugerarbejdet. Det skete ved et Opstartsseminar på hotel Radisson i Kongrescentret i Århus den 17. juni. Overskriften for de 450 inviterede var: ”Hjælp os med din viden…Kom og bidrag til fremtidens hospital”. Og invitationerne var personlige til de, der forinden var blevet udpeget af deres hospitalsledelse til at være, dé personer, der er udpeget til at komme med de nødvendige faglige input. Både som egne ideer, erfaringer og input, men også fra kolleger, sådan at så mange vinkler på tingene som muligt kommer i spil.

Inddragelsen
Kort efter sommerferien går det egentlige arbejde så i gang. Projektafdelingen har derfor helt aktuelt travlt med at planlægge den konkrete mødeplan for efterårets mange møder sammen med Rådgivergruppen DNU I/S.

Knap 600 mennesker modtog en invitation til at komme og høre om den aktuelle inddragelsesproces, der kommer til at kvalificere Rådgivergruppens vinderprojekt til det egentlige skitseprojekt, som Det Nye Universitetshospital kan bygges ud fra.
Knap 500 af dem sidder med ved bordet i diverse arbejdsgrupper. Nogle sidder med i mere end én gruppe. Der dannes godt 100 forskellige grupper i alt, og i de fleste tilfælde skal de afsætte hver 3 møder, før de har løst deres opgave.

Puslespillet mellem deltagere, deres gruppeledere, mødetidspunkter og lokaler skal helst gå op, så ingen forhindres i at give deres besyv med af planlægningsmæssige årsager. Og alle deltagere får deres personlige mødekalender tilsendt inden de går på sommerferie.

Gruppearbejdet er opdelt i 3 forskellige typer af grupper. Langt de fleste af grupperne er ”Brugergrupper på afdelingsniveau”. Deres opgave er at beskrive funktioner, kapaciteter, opgaver og dimensionering af deres nuværende afdelinger, så materialet kan fremskrives via prognoser til, hvad forventningen er til fremtidens hospital indenfor de forskellige fagområder.

De ”Tværgående arbejdsgrupper” skal ende med at afgive oplæg til overordnede strukturer og konkrete koncepter om 16 forskellige temaer, som for eksempel ”Standard Sengeafsnit”, ”Diagnostisk Hus” og ”Den gode Arbejdsplads”.

Når Styregruppen for Det Nye Universitetshospital i Århus anser det for vigtigt, at hospitalernes ansatte involveres i det omfang, der sker efteråret 2008, så forpligter det. Og så er det selvfølgelig fordi der skal komme brugbare resultater ud af det.

Dialog nødvendigt
I foråret 2009 vil så resultatet og materialet fra efterårets gruppearbejder blive samlet op i en række grupper med relation til de 7 fremtidige fællesskab, som Det Nye Universitetshospital skal samles i samt de 2 særlige bygningsdele af projektet – det centrale Forum og det fælles Forsyningshus.

Sommeren 2009 forventer Rådgiverne på baggrund af anstrengelserne i al det forudgående gruppearbejde, at kunne være klar med det konkrete Skitseprojekt, som bliver manualen for det egentlige byggearbejde.

- Selv om en hel del af arbejdet består i at frembringe et nu-tidsbillede af de kliniske miljøer, så er det helt afgørende for kvaliteten af byggeriet, at vi har en udførlig dialog. Det er her man har den tætte viden om tendenser, retning i udviklingen og hvilken forskning der er på vej eller behov for, siger DNU’s lægefaglige chef Claus Thomsen.

- Vi har ansvaret for, at det hele bliver så beskrevet som muligt i den her proces. Men Claus og jeg er jo også ansat til at have det driftsøkonomiske aspekt, som et vigtigt fokusområde, siger sygeplejefaglig chef ved DNU, Bente Dam.

Ambitioner
Bente Dam og Claus Thomsen er lige vendt hjem fra en inspirationstur til Norge, for blandt andet, at tage bestik af det nybyggede Akershus Universitetsykehus i Oslo, som dele af Rådgivergruppen har deltaget i at bygge og Skt Olaf’s Hospital i Tronheim, der bygges efter DNU-principper om faglige fællesskaber.

- Men vi skal også finde vores inspiration andre steder ude i verden. For eksempel bygger man også meget nyt indenfor hospitalsvæsenet i Holland og der er yderligere den fordel, at det hollandske sundhedssystem ligner vores, siger Claus Thomsen.

De 2 chefer i DNU-Projektafdelingen siger samstemmende, at forventningerne til inddragelsen af hospitalernes ansatte er stor.

- Vi forventer simpelthen, at personalet kan levere varen. Ansatte på et Universitetshospital må forventes at vide, hvor udviklingen går hen. Dét er vores forventning, siger Claus Thomsen.

- Ja, vi glæder os rigtig meget til den forestående proces og al den viden, vi kommer til at indhente fra hospitalernes ansatte, supplerer Bente Dam.

Der tages i denne inddragelsesproces også så småt hul på det teamsammenspil, der skal være i fremtidens Universitetshospital i Århus, når de 3 somatiske geografier er blevet samlet. Med ansættelsen af 4 brugerkoordinatorer til at styre arbejdet i brugergrupperne er det taget i betragtning, at netop de kan være med til at skabe tværfagligheder i kraft af deres personlige erfaringer og kompetencer.

Aktuelt i juni 2008 er der 3 yderligere stillinger under ansættelse i DNU-projektafdelingen. Det er en Teknisk projektleder, en IT-projektchef og en Juridisk chefkonsulent. Endnu 2 stillinger overvejer projektdirektionen at slå op. Det drejer sig om en Arbejdsmiljøkoordinator og en konsulent til logistik og arbejdsgange.


FAKTA BOX:

Sygeplejefaglig chef
Bente Dam, 49 år, er ansat som sygeplejefaglig chef, MPM, ved DNU fra den 1. juni 2008. Bente er uddannet sygeplejerske og kommer fra en stilling som kvalitetschef på Regionshospital Viborg, Skive, Kjellerup. Bente har tidligere været vicecenterchef, oversygeplejerske og uddannelseskonsulent og har mange års erfaring som leder i sundhedsvæsenet.

Lægefaglig chef
Claus Heikki Paavo Thomsen, 49 år, er ansat som lægefaglig chef ved DNU fra 15. maj 2008. Claus er specialist i intern medicin og medicinsk endokrinologi og er ph.d. og dr.med. fra Århus Universitet. Claus kommer fra stillingen som centerchef ved Medicinsk Center, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og har tidligere været ledende overlæge i Randers.

FAKTA BOX:

DNU i drift skal være kendetegnet ved…

• Logisk sammenhængende patientforløb, der indebærer, at sygehuskomplekset opdeles i mindre og mere overskuelige enheder.
• Tæt fagligt og tværfagligt samarbejde som forudsætning for høj kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser.
• Integration af patientbehandling, forskning og uddannelse.
• God intern og ekstern logistik.
• Attraktiv arbejdsplads.
• God driftsøkonomi.


FAKTA BOX:

Helhedsplan

Hele omdrejningspunktet for det kommende byggeprojekt af DNU bliver den såkaldte ”Helhedsplan”. For at nå frem til en Helhedsplan med en entydig og præcis beskrivelse af, hvad det er for et byggeri, aktiviteter og leverancer, der er aftalt mellem bygherren og Rådgivergruppen går et kæmpe arbejde forud. I Helhedsplanen defineres også mål for kvalitet, tid, økonomi samt visioner og overordnede målsætninger.

Helhedsplanen er delt op i 9 delprojekter, der hver især skal sikre at Rådgiverne styrer byggeprojektet igennem efter de visioner og målsætninger, som bygherren ønsker.

I de 9 delprojekter er yderligere en række tværgående og vigtige temaer forankret med henblik på, at få fastlagt deres målsætninger. Det er temaerne:

• Det gode patientforløb
• Evidens baseret design
• Det lærende miljø, forskning og uddannelse
• Bæredygtighed
• Arbejdsmiljø og den gode arbejdsplads
• Ekstern og intern logistik
• Fleksibilitet og fremtidssikring
• Effektiviseringer og totaløkonomi
• Integration med Århus Universitetshospital, Skejby

Udarbejdelsen af Helhedsplanen varer fra 2008 frem til sommeren 2009.