Projektafdelingen, som repræsenterer bygherren af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), prioriterer arbejdsmiljø og sikkerhed på fremtidens universitetshospital højt. Ikke blot for hospitalets ansatte, men også under selve opførelsen.

 

DNU sætter ambitiøse
mål for byggepladsen

- Arbejdsulykker og skader skal undgås


Tilblivelsen af DNU-projektet skal foregå i så sikre rammer som overhovedet muligt. Bygherres målsætning er, at byggepladsen skal være en attraktiv arbejdsplads at arbejde på for entreprenører og håndværkere. Og en sikker arbejdsplads er en attraktiv arbejdsplads

Supplerende krav til entreprenører
De gældende arbejdsmiljøregler, som enhver bygherre skal overholde, betragtes i DNU-regi som minimumskrav. Det ses af en effektiv sikkerhedskoordinering og en række supplerende krav fra DNUs Projektafdeling, der er bygherreansvarlig, til de entreprenører som skal bygge hospitalet.

Det drejer sig blandt andet om:

  • Obligatoriske introduktionskurser for håndværkerne
  • Adgangskontrol til og overvågning af byggepladsen
  • Samarbejde med byggeriets parter
  • Sikkerhedskampagner i byggeperioden


Som redskaber for at sikre det ønskede høje sikkerhedsniveau på den kommende byggeplads planlægger Region Midtjylland at indføre sanktioner over for de entreprenører, der ikke overholder sikkerhedsreglerne, og en belønning til de, der gør det særlig godt.

Standardrum øger sikkerheden
Der er også fokus på at forebygge unødvendige arbejdsmiljøbelastninger og ulykker i selve hospitalet, når det står færdigt i 2019. Det kommer eksempelvis til udtryk i DNU´s netop færdiggjorte arbejde med standardrum, som er en måde at ensarte hospitalets rum på.

Metoden skaber sikre rammer for fremtidens personale og patienter og en større fleksibilitet i byggeriet – hvilket også er med til at gøre hospitalsbyggeriet omkostningseffektivt.

Vigtigt at være på forkant
Tidlig indretning af byggepladsen er en nødvendighed i sådan et stort projekt, fortæller Kurt Egmose, der er arbejdsmiljø- og sikkerhedschef i projektets gennemgående rådgiver; Rådgivergruppen DNU I/S:

- En veltilrettelagt byggeplads, hvor hver aktivitet sker på et veldefineret område, og hvor der er orden og ryddelighed, er et overordentligt vigtigt grundlag for sikkerhed. I et byggeprojekt som dette, hvor der er mange entreprenører, der kommer og går, er det nødvendigt, at man fra starten har defineret meget nøje, hvordan man vil indrette byggepladsen. Samtidig er der god økonomi i at sikre entreprenørerne velordnede rammer.

Viden på viden
Én af de aktiviteter som i øjeblikket foregår i DNU-projektet, er benchmarking og erfaringsudveksling med andre store inden- og udenlandske byggepladser.

- Vi står over for en opgave, som er så stor og kompliceret, at vi gerne vil bruge andres erfaringer med at skabe sikkerhed på mega byggepladser. Vi vil selvfølgelig ikke begå de fejl, som andre har begået - i den udstrækning det kan lade sig gøre at forebygge dem, siger Kurt Egmose.

- Vi stabler i princippet viden oven på viden, for at nå et højere niveau, fortæller Katrine von Schimmelmann, der er arbejdsmiljøkonsulent i Projektafdelingen for DNU.

Bygherre ønsker at, skabe en byggeplads med en sikkerhedskultur, hvor alle er enige om, at det ikke er i orden at bryde sikkerhedsreglerne. Katrine von Schimmelmann, er sikker på, at resultatet af en tidlig og ambitiøs indsats betyder færre arbejdsulykker, bedre trivsel og mindre fravær – og dermed et bedre byggeri som er færdigt til tiden.

- Det er ét af danmarkshistoriens største og mest komplekse byggerier, siger Kurt Egmose, og det kræver en god planlægning.


FAKTA

Bygherres målsætning, er at sikre et godt arbejdsmiljøberedskab og en sikkerhedskultur hvor der er fokus på:

  • et godt samarbejde imellem projektets parter
  • synlige og konsekvente sikkerhedskoordinatorer
  • ubureaukratiske processer med mindst muligt papir
  • god sikkerhedsadfærd og
  • at vi lærer af vores fejl

Arbejdsmiljø har fra den første planlægning været defineret som et fokusområde i projektet.

I Helhedsplanen for DNU-byggeriet er der godkendt en Arbejdsmiljøpolitik.

Bygherres målsætninger for etape 1 af byggeriet frem til december 2015 er beskrevet i ”Arbejdsmiljørigtig projektering, 2010” og ”Arbejdsmiljø og sikkerhed – Sikkerhedskoordinering, 2010”For yderligere oplysninger:

Arbejdsmiljøkonsulent i bygherres organisation; Projektafdelingen for DNU, Katrine Von Schimmelmann, 8728 8831.


Arbejdsmiljø- og sikkerhedschef i projektets gennemgående rådgiver; Rådgivergruppen DNU I/S, Kurt Egmose, 3010 9644.